fbpx

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AV” genoemd) regelen de toegang, het gebruik, de raadpleging en alle handelingen op de website van het merk Depila, die toegankelijk is via de domeinnamen depila.be, depila.fr, depila.nl en depila.eu (hierna “de website” genoemd). Het merk Depila, de website, de domeinnamen en hun subdomeinen en hun inhoud zijn het exclusieve eigendom van en worden uitgegeven door Elevicto, waarvan de juridische gegevens als volgt zijn:
Bedrijfsnaam: Elevicto
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zakelijk nummer / ECB: 0629.678.072
Adres van de maatschappelijke zetel: Jean en Pierre Carsoellaan, 154, 1180 Brussel
Tel : +32 (0)2 315 77 29
E-mailadres: [email protected]
BTW : BE 0629.678.072
Hierna “Elevicto” genoemd.

2. AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de door Elevicto gepubliceerde website is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven voorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder enig voorbehoud aanvaardt. Elevicto behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. ONBESCHIKBAARHEID EN WIJZIGING VAN DE WEBSITE

De website wordt gehost door Kinsta Inc. (www.kinsta.com), op servers die zich in de Europese Unie bevinden. Elevicto kan niet garanderen dat de website ononderbroken zal zijn of niet zal worden beïnvloed door andere technische problemen. Elevicto beheert de inhoud van de website vrij en onafhankelijk. De inhoud van en de toegang tot de website (met inbegrip van, zonder beperking, de structuur, presentatie, rubrieken, hyperlinks, enz.) kunnen op elk moment worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd en de website of bepaalde functies kunnen ook tijdelijk of permanent onbeschikbaar worden, zonder dat dit op enigerlei wijze wordt aangekondigd of meegedeeld. Elevicto behoudt zich verder het recht voor om de toegang tot de website of een deel ervan voor gebruikers op te schorten of te annuleren.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks alle zorg die besteed is aan de constructie van de website, wijst Elevicto alle garanties of aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door, onder andere, enige onderbreking, defect of fout in de functionaliteit aangeboden door de website of in de verstrekte informatie, enige vertraging in operaties of transmissies of in het algemeen enige onderbreking in de werking van de website, computervirus of andere soortgelijke technische problemen, netwerkstoring of om welke andere reden dan ook, tijdens het gebruik van de website of de inhoud ervan. De gebruiker stemt ermee in geen enkele handeling of nalatigheid te verrichten of na te laten die het gebruik van de website direct of indirect zou verstoren, de website, het gebruik of de inhoud ervan te kopiëren, te wijzigen of te verstoren, of de website te gebruiken voor een doel dat onwettig is, verboden is volgens de voorwaarden van de AV of inbreuk maakt op de rechten van Elevicto, of dergelijke handelingen aan te moedigen. De gebruiker onthoudt zich van elke handeling die de veiligheid van de website of de integriteit ervan in gevaar kan brengen. De gebruiker gebruikt de website en alle gelinkte websites onder zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid.

5. INTELLECTUELE RECHTEN

De teksten, lay-out, illustraties, beelden, foto’s, geluiden, video’s, grafische kaarten, computercode, computertoepassingen en alle andere materialen en elementen die deel uitmaken van of toegankelijk zijn op de website (hierna de “beschermde inhoud”), zijn beschermd door het auteursrecht (en in het bijzonder door de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht en alle geldende internationale teksten) en blijven de exclusieve eigendom van Elevicto of van de desbetreffende rechtverkrijgenden.
Met als enige uitzondering de techniek die bekend staat als “web scraping” en die wordt uitgevoerd door robots van zoekmachines met het oog op verwijzing op hun zoekplatformen, is het downloaden, extraheren van inhoud (met inbegrip van web scraping), reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, gebruiken, distribueren, meedelen aan het publiek, commercialiseren of ter beschikking stellen van de beschermde inhoud of een deel ervan verboden, voor welk doel en op welke manier dan ook, hetzij permanent of tijdelijk, hetzij voor commerciële of non-profitorganisaties. De website en de inhoud ervan mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk zijn toegestaan of vereist door navigatie op de website. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de website kan een misdrijf van namaak vormen en aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging en tot betaling van schadevergoeding.

6. HET CREËREN VAN HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE

Wij staan toe dat er zonder voorafgaand verzoek links worden gecreëerd die verwijzen naar de startpagina van de website of naar enige andere inhoud van de website. Het aanbrengen van een hypertext link naar de website via de techniek van framing of deep linking is daarentegen strikt verboden.

7. PRIVACY :

Elevicto hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Belgische wettelijke bepalingen, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Het volledige reglement kan worden geraadpleegd op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ .
Wij willen u graag informeren over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van de website of wanneer u gebruik maakt van onze diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Elevicto op de wijze zoals beschreven in deze AV.
De website is onderworpen aan een beveiligingssysteem door het gebruik van een SSL-certificaat en maakt gebruik van het HTTPS-protocol op al haar pagina’s. De gebruiker is er zich echter van bewust dat het internet geen volledig beveiligd informatiemiddel is, en dat Elevicto bijgevolg geen totale garantie kan bieden voor de privacy en de eerbiediging van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden doorgegeven.

7.1 Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Elevicto is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en haar contactgegevens staan bovenaan in deze AV vermeld. De persoonlijke gegevens worden alleen door Elevicto gebruikt. Het zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze AV worden beschreven en zal niet aan derden worden bekendgemaakt of verkocht.

7.2 Welke persoonsgegevens worden verzameld?
De verwerking van uw persoonsgegevens, die u ons vrijwillig verstrekt, is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door Elevicto nagestreefde doeleinden te bereiken. De gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd.
Identificatiegegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Berichten verzonden vanaf ons contactformulier
Locatiegegevens (adressen)*
Afspraak data en tijden*
Gereserveerde types en diensten*

*Informatie met betrekking tot de reservering en aankoop van onze diensten wordt niet door Elevicto opgeslagen en beheerd. Dit gebeurt via een module (widget) of een website van een derde partij. Zie §8 “Diensten verleend door derden”.

7.3 Wat zijn de nagestreefde doelen?
Het maken van afspraken bij Depila, alsmede het opvolgen van de verzoeken van de gebruiker in het kader van zijn of haar verzoek.
Af en toe versturen van informatie naar gebruikers: uitzonderlijke sluitingen, diverse informatie met betrekking tot permanente laserontharing, promoties, …

7.4 Wat zijn mijn rechten?
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de in punt 7.3 uiteengezette legitieme doeleinden. Zij worden op adequate, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden te bereiken.
Indien u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke gegevens het gaat, aan welke ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om te bepalen hoelang de gegevens worden bewaard, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen.
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen in zijn of haar “gebruikersaccount” aan te brengen, maar u kunt dit ook schriftelijk vragen.
U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:
Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
U hebt op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;
Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Elevicto beslist op eigen initiatief of aan bovenstaande criteria is voldaan. Bovendien worden de aanstellingsgegevens slechts 3 jaar bewaard.
In bepaalde omstandigheden heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die Elevicto nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.
U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Elevicto zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij Elevicto kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.
U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken (art. 6.1.a. AVG). De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerkingshandelingen die aan de intrekking voorafgingen.
Niettegenstaande het voorgaande kan Elevicto alle informatie over de gebruiker (met inbegrip van de identiteit van de gebruiker) openbaar maken die nodig is in het geval van een klacht of onderzoek met betrekking tot een gebruik van de website dat niet in overeenstemming is met de AV, of de toepasselijke wetgeving, op basis van een inzendformulier, gegevens en informatie die een gebruiker via de website kan hebben gecommuniceerd, of om een persoon te identificeren, te contacteren of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of ingrijpt in de website of de rechten van Elevicto of de rechten van andere gebruikers van de website. Elevicto behoudt zich daarom het recht voor om op elk moment informatie vrij te geven die noodzakelijk wordt geacht op grond van de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een verzoek van de overheid.
Indien de gebruiker van mening is dat Elevicto zijn recht op bescherming van persoonsgegevens niet eerbiedigt, heeft hij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

8. DIENSTEN VAN DERDEN
Bepaalde diensten van de website worden beheerd door derden, met name de online kalenderbeheerder waarmee afspraken kunnen worden geboekt in een van de centra van Elevicto (Amelia). Deze diensten worden rechtstreeks geleverd door de derde partij die een beveiligde beheerinterface aan Elevicto levert, evenals een specifieke interface aan de gebruiker. Zowel Elevicto als de gebruiker hebben toegang tot de persoonsgegevens die in het kader van deze diensten worden verzameld en verwerkt. Elevicto gebruikt het om het beheer van afspraken en de follow-up van zijn patiënten te beheren, te organiseren en te vergemakkelijken. Het zijn geen onderaannemers. Elevicto selecteert haar partners echter zorgvuldig op de naleving van de regels van de AVG. De gebruiker wordt uitgenodigd het privacybeleid van de partners van Elevicto te lezen voor meer informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens, waarvoor Elevicto niet de verantwoordelijke voor de verwerking is.

9. COOKIES
De website staat toe dat, door middel van cookies voor statistische en analytische doeleinden, anonieme gegevens worden verzameld door Google Analytics en/of soortgelijke instrumenten voor het analyseren van het verkeer en de herkomst van de navigatie. Deze cookies verschaffen Elevicto statistische informatie, stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren en om bepaalde marketingacties beter te richten. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de toepassing van deze cookies te weigeren door hun browser te configureren of om de op hun computer geïnstalleerde cookie te verwijderen. Weigering of verwijdering zal het browsen op de website niet beïnvloeden.

10. RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT
De bepalingen van deze AV, het gebruik van de website en de volledige relatie tussen Elevicto en de gebruiker zijn van toepassing en zullen, waar van toepassing, zo worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving.
Indien één of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, zal alleen het minimum als nietig worden beschouwd en worden vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij het doel van de AV. In dat geval wordt de betrokken bepaling of het geldige deel ervan niet aangetast en blijft zij volledig van kracht.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
In geval van betwisting zijn enkel de Franstalige hoven en rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Elevicto gevestigd is, bevoegd.